Privacyverklaring

Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring De Verhalenfabriek B.V.

De Verhalenfabriek B.V., Remiseweg 12, 1251HW Laren, KvK 82415951 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Verhalenfabriek B.V.
Remiseweg 12,
1251HW Laren (NH)
+31 35 2030091

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Verhalenfabriek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

– e-mailadres
– gegevens die u actief verstrekt bij het invullen van het formulier waarmee u aangeeft een nieuwsbrief van ons te willen ontvangen
– gegevens die u actief verstrekt als u per e-mail bij ons solliciteert
– gegevens die u actief verstrekt als u ons een manuscript toestuurt
– alle gegevens die u invult op onze website worden via een veilige verbinding (https) verzonden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Verhalenfabriek verwerkt uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming 
De Verhalenfabriek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Verhalenfabriek ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Verhalenfabriek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
– e-mailadres t.b.v. nieuwsbrief: gedurende (klant)relatie
– NAW-gegevens, telnr, e-mailadres t.b.v. sollicitatie: maximaal 8 weken
– contracten t.b.v. administratie: wettelijke bewaartermijn
– facturen t.b.v. administratie: wettelijke bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden
De Verhalenfabriek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Verhalenfabriek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De Verhalenfabriek gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt cookies eenvoudig uitschakelen in uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Verhalenfabriek. U kunt ook bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand te sturen aan u of aan een door u genoemde organisatie of persoon.

Stuur uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van uw persoonsgegevens of tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan info@deverhalenfabriek.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak daarin ter bescherming van uw privacy de volgende onderdelen zwart: uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken.

De Verhalenfabriek wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Verhalenfabriek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Google reCAPTCHA
Deze website maakt gebruik van Google reCAPTCHA voor het beveiligen van onze formulieren. Zie hier voor de Privacy Policy.

Disclaimer
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Verhalenfabriek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Copyright
Het auteursrecht op deze website berust bij De Verhalenfabriek of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan De Verhalenfabriek.